Đặc tính chuyên môn cân

Thứ năm - 25/04/2013 18:45 3549 0
Từ điển ngắn ngọn mô tả một phần các đặc tính của cảm biến tải - load cell và cân điện tử, hoa sen vàng biên soạn theo NIST
Đặc tính chuyên môn cân
Có thể bạn chưa biết hoặc đã gặp các danh từ này, chúc thể hện các đặc tính của sản phẩm hay chỉ là của linh kiện. Mỗi loại trong số này đều mang những giá trị và cốt lõi của sản phẩm trong quy trình sản xuất ra nó. Hoa sen vàng biên soạn lại dựa trên nguyên bản tiếng anh của NIST (dịch bởi Google translate). Tiểu mục này sẽ giúp ít nhiều giải thích các đặc tính chuyên môn của cân điện tử hoặc thiết bị đo lường.   

ACCURACY
Precision in the measurement of quantities and in the statement of physical c-haracteristics. Accuracy is expressed in terms of error as a percentage of the specified value (e.g., 10 volts ± 1%), as a percentage of a range (e.g., 2% of full scale), or as parts (e.g., 100 parts per million)

CHÍNH XÁC
Độ chính xác trong việc đo lường số lượng và trong đặc tính vật lý. Độ chính xác được thể hiện trong khoản lỗi như một tỷ lệ phần trăm của giá trị quy định (ví dụ, 10 volt ± 1%), tỷ lệ phần trăm (ví dụ, 2% của đầy tải), hoặc như các bộ phận (ví dụ, 100 phần triệu )

AVERAGE PIECE WEIGHT (APW)
On a counting scale, the amount of weight divided by the number of samples which comprised that weight. APW is used by the counting scale to count pieces during normal operation.

TRUNG BÌNH TRỌNG LƯỢNG CÁI (APW)
Trên cân chuyên đếm, số lượng trọng lượng chia cho số lượng mẫu trong đó bao gồm trọng lượng. APW được sử dụng bởi cân đếm, đếm miếng/cái trong khoản thời gian hoạt động bình thường.

CALIBRATION
The comparison of load cell outputs against standard test loads.

CHUẨN
Việc so sánh các cảm biến tải kết quả đầu ra đối với tải tiêu chuẩn.

CHECKWEIGHER
A scale used to verify predetermined weight within prescribed limits.

KIỂM TRA
Một cái cân sử dụng để kiểm tra trọng lượng xác định trước trong giới hạn quy định.

CLASS III
Classes of scales used in commercial weighing not otherwise specified; grain test scales, retail precious metals and semiprecious gem weighing, animal scales, postal scales, and scales used to determine laundry c-harges.

NHÓM III
Các cấp chính xác cân sử dụng trong 
cân nặng thương mại  không có quy định khác; cân thử nghiệm, kim loại quý và đá quý dùng bán lẻ có trọng lượng, cân động vật, cân bưu chính, và cân sử dụng để xác định chi phí giặt ủi.

CREEP
The change in load cell output occurring with time, while under load, and with all environmental conditions and other variables remaining constant; usually measured with Rated Load applied and expressed as a percent of Rated Output over a specific period of time.

TẬP
Sự thay đổi trong ngõ ra của cảm biến xảy ra theo thời gian, trong khi đang có tải, và với điều kiện môi trường và các biến khác không đổi, thường được đo bằng tải Xếp hạng áp dụng và thể hiện như một phần trăm của đầu ra, trong một thời gian nhất định.

DEAD LOAD
The fixed force of the weigh bridge, platform, and other load-supporting structures of the scale, the value of which is to be permanently balanced or cancelled out in the weight or measuring system

TẢI DEAD
Lực cố định của cầu cân, sàn cân và cơ cấu tải hỗ trợ của khung bàn cân, giá trị này được vĩnh viễn cân bằng hoặc hủy bỏ ra trong các hệ thống đo trọng lượng.

ERROR
The algebraic difference between the indicated and true value of the load being measured.

LỖI
Sự khác biệt đại số giữa giá trị chỉ định và thực sự của tải được đo.

EXPLOSION PROOF ENCLOSURE
An enclosure that is capable of withstanding an explosion of a specified gas or vapor which may occur within it and of preventing the ignition of the gas surrounding the enclosure. The enclosure also must operate at such an external temperature so that it is incapable of igniting its surrounding atmosphere.

CHỐNG CHÁY NỔ BAO VÂY
Một bao vây có khả năng chịu được một vụ nổ của một chất khí hoặc hơi nước quy định có thể xảy ra bên trong nó và ngăn chặn sự đánh lửa của khí bao vây xung quanh. Bao vây cũng phải hoạt động ở nhiệt độ bên ngoài như vậy để nó không có khả năng đốt cháy bầu không khí xung quanh.

MASS
The quantity of matter in a body.

MASS
Lượng vật chất trong cơ thể.

NEMA
NEMA - National Electrical Manufacturers Association.

NEMA
Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia.

NIST (National Institute for Standards and Technology)
An agency of the federal government to which all precision measurements are traceable. Formerly the National Bureau of Standards (NBS)

NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ)
Một cơ quan của chính phủ liên bang theo dõi tất cả các phép đo chính xác. Trước đây là Cục Tiêu chuẩn Quốc gia (NBS)

NON-LINEARITY
The maximum deviation of the calibration curve f-rom a straight line drawn between the no-load and rated load outputs, expressed as a percentage of the rated output and measured on increasing load only.

PHI TUYẾN TÍNH
Độ lệch tối đa của đường chuẩn từ một đường thẳng được vẽ giữa không tải và đầu ra tải, thể hiện dưới dạng một tỷ lệ phần trăm mức ngõ ra và chỉ đo trên tăng tải trọng.

NTEP (National Type Evaluation Program)
A program of cooperation between the National Conference On Weights & Measures, NIST, state weights and measures officials and the private sector for determining conformance of weighing equipment with the provisions of H-44

NTEP (Chương trình Đánh giá Loại quốc gia)
Một chương trình hợp tác giữa Hội nghị Quốc gia về Trọng lượng và đo lường, NIST, các quan chức đo lường và khu vực giới tư nhân để xác định sự phù hợp của thiết bị có trọng lượng với các quy định của H-44

OVERLOAD RATING, Safe
The maximum load, in percent of Rated Capacity, which can be applied without producing a permanent shift in performance c-haracteristics beyond those specified

ĐÁNH GIÁ QUÁ TẢI, AN TOÀN
Tải trọng tối đa, tính theo phần trăm của định mức tải, có thể được áp dụng mà không gây ra một sự thay đổi lâu dài trong đặc tính hiệu suất vượt ra ngoài những quy định

OVERLOAD RATING, Ultimate
The maximum load, in percent of Rated Capacity, which can be applied without producing a structural failure.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TẢI, ULTIMATE
Tải trọng tối đa, tính theo phần trăm của định mức tải, có thể được áp dụng mà không gây ra một sự hư hỏng về cơ cấu.

OIML (International Organization of Legal Metrology)
Treaty organization that recommends technical requirements for weighing and measuring equipment prior to the sale or distribution of a model or type within the state, nation, etc

OIML (Tổ chức Quốc tế về Luật Pháp Đo lường)
Tổ chức hiệp ước rằng đề nghị /yêu cầu kỹ thuật để cân và đo lường các thiết bị trước khi bán hoặc phân phối mẩu mã hoặc như trong tiểu bang, quốc gia, vv

REPEATABILITY
The maximum difference between load cell output readings for repeated loadings under identical loading and environmental conditions; the ability of an instrument, system, or method to give identical performance or results in successive instances.

LẶP LẠI
Sự khác biệt lớn nhất giữa cảm biến tải đầu ra cho tải trọng lặp đi lặp lại dưới tải giống hệt nhau và cùng điều kiện môi trường, khả năng của một công cụ, hệ thống, hoặc phương pháp để cho hiệu suất giống hệt nhau hoặc kết quả trong trường hợp kế tiếp.

FACTORY MUTUAL (FM) SYSTEM APPROVED
All products displaying this symbol have been approved for use in hazardous (classified) locations when following the proper installation procedures and drawings, and utilizing intrinsic safety barriers.

FACTORY MUTUAL (FM) CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG
Tất cả các sản phẩm hiển thị biểu tượng này đã được phê duyệt để sử dụng trong các địa điểm nguy hiểm (phân loại) khi theo các thủ tục cài đặt thích hợp và các bản vẽ, và sử dụng các rào cản an toàn nội tại.

FLEXURES
Thin steel or plastic bands or plates which replace the pivots and bearings of a conventional scale, allowing less movement and reducing friction.

FLEXURES
Thép mỏng hoặc dải bằng nhựa hoặc tấm mà thay thế các trụ và vòng bi của một cân thông thường, cho phép di chuyển ít hơn và giảm ma sát.

FULCRUM
A pivot point for a lever

ĐIỂM TỰA
Một điểm trục cho một lever

HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION
A location whe-re fire or explosion hazards may exist due to the presence of flammable gases or vapors, flammable liquids, combustible dust or easily-ignitable fibers or flyings.

NGUY HIỂM (CẤP) VỊ TRÍ
Một vị trí cháy, nổ nguy hiểm có thể tồn tại do sự hiện diện của các chất khí dễ cháy hoặc hơi dầu, chất lỏng dễ cháy, bụi cháy hoặc sợi, dễ cháy hoặc flyings.

HERMETICALLY SEALED
Refers to load cells which have a metallic protective cover welded or soldered in place to protect the strain gauge cavity. Some cells of this type have additional protection at the cable entry such as a glass-to-metal seal. These load cells provide the best possible protection in harsh chemical or washdown environments.

KÍN
Đề cập đến các cảm biến trong đó có một lớp bảo vệ kim loại hàn hoặc hàn để bảo vệ strain gauge. Một số cảm biến loại này có thêm bảo vệ tại dây dẫn tín hiệu như lớp áo quấn vỏ bạc. Các cảm biến tải cung cấp sự bảo vệ tốt nhất và có thể khắc nghiệt trong hóa học hoặc môi trường vãi nước.

INTERFACE
A device or circuit that allows two units to communicate. Some of the standard interfaces used in the scale industry are 20 mA current loop, BCD, RS-232, RS-422 and RS-485

GIAO DIỆN
Một thiết bị hay mạch cho phép hai đơn vị để giao tiếp. Một số các giao diện tiêu chuẩn được sử dụng trong các ngành cân công nghiệp 20 mA vòng lặp hiện tại, BCD, RS-232, RS-422 và RS-485.

INTERNATIONAL PROTECTION (IP) RATING
A rating system that defines a product’s or enclosure’s protection against the ingress of solid objects and liquids.

BẢO VỆ QUỐC TẾ (IP) ĐÁNH GIÁ
Một hệ thống đánh giá xác định bảo vệ một sản phẩm hoặc bao vây chống lại sự xâm nhập của các vật thể rắn và chất lỏng.

LED (Light Emitting Diode)
A semiconductor light source that emits visible light or invisible infrared radiation

LED (Light Emitting Diode)
Một nguồn ánh sáng bán dẫn phát ra ánh sáng nhìn thấy hoặc bức xạ hồng ngoại vô hình

LOAD
The weight or force applied to the load cell

TẢI
Trọng lượng hoặc lực lượng áp dụng cho các tế bào tải.

LOAD CELL
A device which produces an output signal proportional to the applied weight or force. Types of load cells include beam, S-beam, platform, compression and tension.

TẢI CELL
Một thiết bị trong đó sản xuất một tín hiệu đầu ra tỷ lệ thuận với trọng lượng áp dụng hoặc lực. Loại tế bào tải bao gồm thanh, chữ S, nén nền, nén và kéo căng.

RESOLUTION
The smallest change in mechanical input which produces a detectable change in the output signal

PHÂN GIẢI
Sự thay đổi nhỏ nhất trong đầu vào cơ khí trong đó sản xuất một sự thay đổi được phát hiện trong các tín hiệu đầu ra

SAFETY FACTOR
A figure denoting the overload (and allowance thereof) a device can withstand before breaking down

YẾU TỐ AN TOÀN
Một con số biểu thị tình trạng quá tải (và phụ cấp đó) một thiết bị có thể chịu được rồi mới hỏng.

SCALE
A device for weighing, comparing and determining weight or mass. SENSITIVITY The ratio of the change in output to the change in mechanical input.

CÂN
Một thiết bị cân, so sánh và xác định trọng lượng hoặc khối lượng. Độ nhạy Tỷ lệ thay đổi trong đầu ra sự thay đổi trong cơ khí đầu vào.

TARE
The weight of an empty container or vehicle, or the allowance or deduction f-rom gross weight made on account thereof.

TRỪ BÌ
Trọng lượng của thùng rỗng hoặc xe, hoặc phụ, khấu trừ từ tổng trọng lượng được thực hiện trên con số đã biết.

TOLERANCE
The amount of error that is allowed in a value. It is usually expressed as a percent of nominal value, plus or minus so many units of measurement.

CHỐNG CHỊU
Số lượng lỗi được cho phép trong một giá trị. Nó thường được biểu diễn như một phần trăm của giá trị danh nghĩa, cộng hoặc trừ rất nhiều đơn vị đo lường.

TRACEABILITY
The step-by-step transfer process by which the load cell calibration can be related to primary standards

TRUY NGUYÊN
Quá trình chuyển giao từng bước mà các tế bào tải hiệu chuẩn có thể được liên quan đến các tiêu chuẩn chính

WEATHER PROOF
An enclosure so constructed or protected that exposure to the weather will not interfere with successful operation of its contained equipment.

TRÁNH THỜI TIẾT
Một cấu trúc kín hoặc bảo vệ khi tiếp xúc với thời tiết sẽ không can thiệp vào hoạt động của thiết bị.

WEIGHT
The force or amount of gravitational pull by which an object or body is attracted toward the center of the earth.

TRỌNG LƯỢNG
Lực lượng hoặc số lượng của lực hấp dẫn mà một đối tượng hoặc cơ thể được thu hút về phía trung tâm của trái đất.

ZERO RETURN
The difference in Zero Balance measured immediately before Rated Load application of specified duration, measured after removal of the load, and when the output has stabilized.

ĐIỂM KHÔNG
Sự khác biệt trong số dư bằng không đo ngay lập tức trước khi đánh giá ứng dụng tải của thời hạn quy định, được đo sau khi loại bỏ các tải, và khi ngõ ra đã ổn định.

ZERO STABILITY
The degree to which the load cell maintains its Zero Balance with all environmental condition and other variables remaining constant

ỔN ĐỊNH ĐIỂM KHÔNG
Mức độ mà các cảm biến tải duy trì số dư bằng không với tất cả các điều kiện môi trường và các biến khác không đổi.

*Các vị trí chữ có màu khác là phần chuyển trang liên kết nội - có liên quan.

 

Tác giả: Hoa Sen Vàng

Nguồn tin: Weights & Measures, NIST

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

quang cao can dien tu
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây